دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"
دای
سی هینگ منصور امینی  شالبند مشکی 


 سی هینگ ایوب عزیزی خط 3 شالبند آبی  

سی هینگ هیمن سعادتی شالبند نارنجی