تبلیغات
آکادمی وو وی تائو بوکان - پنج استاد نجات یافته از آتش سوزی معبد شائولین
دانستن بدون خواستن،هرگز توانستن را به بار نمی آورد. "گوستاو لوبون"